Form of Work
Książki
(11)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(11)
Author
Bębas Sylwester (1981- )
(4)
Arnekker Edward (1898-1940)
(1)
Czerwiński Paweł (pedagog)
(1)
Kubicki Tadeusz
(1)
Markowski Bolesław (1862-1936)
(1)
Piotrowski Stanisław (1849-1919)
(1)
Święcicki Maciej (1913-1971)
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(3)
1920 - 1929
(3)
Time Period of Creation
1901-2000
(4)
1918-1939
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Prawo handlowe
(3)
Patologia społeczna
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Agresywność
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bacon, Francis
(1)
Bezdomność
(1)
Bodin, Jean
(1)
Bossuet, Jacques-Bénigne
(1)
Chaldun, Ibn
(1)
Comte, Auguste
(1)
Facebook
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gry komputerowe
(1)
Handel ludźmi
(1)
Jan Paweł
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kolonie letnie
(1)
Mobbing
(1)
Młodzież trudna
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pieniądz
(1)
Plato
(1)
Pornografia
(1)
Prawo pracy
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rodzina
(1)
Saint-Simon, Claude-Henri de
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Seryjni zabójcy
(1)
Skarb państwa
(1)
Smith, Adam
(1)
Socjolodzy
(1)
Socjologia
(1)
Sponsoring
(1)
Społeczeństwo
(1)
Subkultura
(1)
Uzależnienia
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Vico, Giambattista
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Umowa międzynarodowa
(3)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
PATOLOGIE SPOŁECZNE O CHARAKTERZE GLOBALNYM: Agresja i przemoc w środkach masowego przekazu jako współczesne oblicze patologii społecznej ; Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - zjawisko bezrobocia ; Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń ; "Bezwstydna sprzedaż". Pornografia i jej oblicza ; Uzależnienie od komputera i Internetu nową formą patologii społecznej ; Zjawisko "dzieci ulicy" - próba analizy ; Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych w Lublinie ; Rola nowych technologii informacyjnych w aspekcie patologii społecznych ; Sponsoring nowym uzależnieniem młodzieży ; Swoistość uzależnienia od Facebooka jako nowatorska forma patologii społecznej ; Uzależnienia chemiczne i czynnościowe. Analiza teoretyczna na przykładzie uzależnień od alkoholu, nikotyny, pracy i seksu ; PATOLOGIE SPOŁECZNE W GRUPACH SPOŁECZNYCH: Źródła, patologii społecznych a jakość życia człowieka z perspektywy psychologii pozytywnej ; Orientacja fenomenologiczna w badaniach współczesnych patologii społecznych ; Poczucie optymizmu subkultury heavy metalowców ; Młodzieżowa subkultura szalikowców jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego ; Sekty i kulty - zagrożenie czy wolność wyznaniowa? ; Regulacje prawne zjawiska prostytucji w Polsce i w wybranych krajach europejskich ; Kościół a prostytucja - zarys problematyki ; Przyczyny, przebieg i skutki prostytucji ; INDYWIDUALNE PATOLOGIE SPOŁECZNE: Prawny i społeczny problem kazirodztwa ; Patologie seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej, prawu i obyczajowości ; Bezpieczeństwo lotnictwa i podróży lotniczych w czasach zagrożenia terroryzmem ; Handel ludźmi jako problem społeczny - aspekt socjopedagogiczny ; Samobójstwa i jego przyczyny ; Sexting - od zabawy do przestępstwa ; Patologiczne zachowania dzieci i nieletnich w ruchu drogowym ; Zjawisko mobbingu w zakładzie pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97732 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 81-83.
I. Analiza transakcyjna w zbiorze naukowym pedagogiki i psychologii ; II. Znaczenie relacji międzyosobowych w wychowaniu kolonijnym ; III. Być wychowawcą kolonijnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96359 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
PROFILAKTYKA I RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM: Język agresji - pomiędzy normą a patologią ; Zjawisko autoagresji wśród młodzieży w Polsce ; Problem samouszkodzeń w percepcji nauczycieli ; Powszechność zachowań agresywnych wśród chorych psychicznie jako problem społeczny ; Przyczyny agresywnych zachowań uczniów w szkole - teoria i empiryczne egzemplifikacje ; Pozytywne i negatywne aspekty oddziaływania mediów na funkcjonowanie młodego pokolenia ; Uzależnienia a media ; Podejście motywujące w pracy z osobami uzależnionymi ; Czynniki ryzyka w kryminogenezie recydywistów penitencjarnych ; Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym ; Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym ; Wybrane instytucje resocjalizacji i wsparcia społecznego - podstawowe zadania i regulacje prawne ; Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych w toku wykonywania dozorów probacyjnych ; Strategie i programy pomocy dzieciom odrzucanym przez grupę rówieśniczą ; WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNO-METODYCZNE I PROBLEMY RESOCJALIZACJI ZAKŁADOWEJ: Wybrane aspekty nauczania Jana Pawła II jako wyzwanie dla więźniów i służb penitencjarnych ; Działalność i nauczanie Jana Pawła II jako inspiracja dla zmian w resocjalizacji i wykonywaniu kary pozbawienia wolności ; Rola resocjalizacyjnych programów penitencjarnych w resocjalizacji skazanych ; Seryjni mordercy - charakterystyka sprawców ; Przyczyny i przejawy zachowań autodestrukcyjnych w zakładach karnych ; Zjawisko subkultury występujące w warunkach izolacji penitencjarnej ; Problem korupcji w warunkach izolacji więziennej w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych a poczucie godności człowieka ; Problem używania alkoholu przez skazanych młodocianych ; Zjawisko bezrobocia wśród osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97736 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
CZ. I RODZINA PATOLOGICZNA I DYSFUNKCJONALNA: R. 1. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa i zagrożeń cyberprzestrzeni: Kontekst analiz nad bezpieczeństwem ; Edukacyjne aspekty przemian bezpieczeństwa i technologii ; Zagrożenia bezpieczeństwa związane z cyberprzestępczością ; Cyberprzestrzeń przedmiotem badań pedagogicznych ; Przyczyny agresji w świecie wirtualnym ; Nowe problemy do rozwiązania przez współczesną edukację ; Problemy do rozwiązania ; R. 2. Migracja rodziców źródłem dysfunkcjonalności środowiska wychowawcze go dziecka ; R. 3. Eurosieroctwo - wpływ zjawiska na funkcjonowanie współczesnej rodziny: Emigracja zarobkowa - eurosieroctwo jako skutek pojawienia się zjawiska bezrobocia ; Rodzina - aspekty współczesności ; Środowisko rodzinne po emigracj i - krótkie omówienie ; Eurosieroctwo - wpływ zjawiska na funkcjonowanie współczesnej rodziny ; R. 4. Bezrobocie rodziców i jego wpływ na aspiracje edukacyjne i zawodowe dzieci: Bezrobocie jako zjawisko polityczne, gospodarcze i ekonomiczne ; Skutki bezrobocia: społeczne, ekonomiczne i psychologiczne ; Aspiracje edukacyjne i zawodowe, ich rodzaje, dynamika oraz uwarunkowania ; Metodologia badań własnych ; Analiza badań własnych ; R. 5. Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne ; R. 6. Problemy edukacyjne i społeczne dziecka z płodowym zespołem alkoholowym (FAS): Diagnostyka i leczenie w zakresie FAS ; Społeczne konsekwencje FAS ; Problemy edukacyjne dziecka z FAS ; R. 7. Uwarunkowania uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu ; R 8. Dysfunkcjonalność rodziny jako główne źródło sieroctwa społecznego we współczesnej Polsce: Pojęcie rodziny dysfunkcjonalnej ; Zjawisko sieroctwa społecznego jako jeden ze wskaźników dys-funkcjonalności rodziny ; Przyczyny dysfunkcjonalności rodziny ; R. 9. Zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci w opinii licealistów i studentów: Przemoc, złe traktowanie, zaniedbanie - rozważania terminologiczne ; Przemoc seksualna wobec dzieci - pojęcie, typy, skala zjawiska ; Uwarunkowania przemocy seksualnej wobec dzieci ; Młodzież licealna i studenci o przemocy seksualnej wobec dzieci - komunikat z badań ; R. 10. Zachowania agresywne matek-alkoholiczek wobec własnych dzieci: Pojęcia: alkohol i alkoholizm ; Fazy rozwoju alkoholizmu ; Dzieci krzywdzone przez matki-alkoholiczki ; Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym matki ; Kobiety alkoholiczki -jakie one są? R. 11. Źródła wsparcia społecznego kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie: Zjawisko przemocy w rodzinie ; Istota i znaczenie wsparcia społecznego ; Analiza badań własnych ; Grupy źródłowe wsparcia społecznego kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie w świetle przeprowadzonych badań ; CZ. II DYLEMATY I ZAGROŻENIA RODZINY WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA: R 1. Rodzinne formy wsparcia dla dzieci osieroconych w regionie radomskim: Upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego ; Proces przygotowania rodziny do objęcia opieki nad dzieckiem osieroconym na przykładzie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Radomiu ; Rozwój rodzinnych formy opieki nad dzieckiem osieroconym w regionie radomskim ; R. 2. Ewolucja postaw społecznych wobec zjawiska homoseksualności ; R. 3. Społeczny odbiór homoseksualizmu - akceptacja, obojętność czy odrzucenie? ; R. 4. Aborcja - moralny problem współczesnego społeczeństwa ; R. 5. Rola mężczyzny w zapobieganiu dokonywania aborcji ; R. 6. Eutanazja - "godna" śmierć czy akt samobójczy? Refleksje na podstawie badań młodzieży licealnej: Definicje i klasyfikacja pojęć związanych z prawem do śmierci ; Rodzaje eutanazji ; Eutanazja jako forma samounicestwienia ; Prawne unormowanie eutanazji ; Aspekt etyczny eutanazji ; Metodologia badań własnych ; Analiza badań własnych ; R. 7. Postawy uczniów gimnazjum wobec zażywania leków OTC ; R. 8. Związki kohabitacyjne a wychowanie dzieci: Czym jest konkubinat? ; Związki kohabitacyjne w Polsce ; Związki kohabitacyjne a wychowanie dzieci ; Wychowanie w rodzinie pełnej ; Trwałość i stabilność związków kohabitacyjnych ; Relacje między partnerami a dziećmi ; Postawy rodzicielskie w związkach kohabitacyjnych ; Zadania stojące przed konkubentami ; R. 9. Zjawisko separacji i rozwodów w Polsce w latach 2000-2009 z uwzględnieniem województw: Pojęcie separacji ; Przesłanki orzeczenia separacji ; Ustalenia statystyczne dotyczące orzeczonych separacji przez polskie sądy w latach 2000-2009 ; Pojęcie rozwodu ; Przyczyny rozwodów ; Ustalenia statystyczne dotyczące rozwodów orzeczonych przez polskie sądy w latach 2000-2009 ; R. 10. Działania samorządu terytorialnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Zdefiniowanie zjawiska przemocy ; Rodzaje przemocy ; Fazy i źródła przemocy ; Działania samorządu terytorialnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; R. 11. Rola środowiska rodzinnego w przeciwdziałaniu uzależnieniu dziecka od dopalaczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-102548 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie)
Dostępny również w formie elektronicznej w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-19661 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej)
Druga karta tytułowa i tekst równoległy w języku francuskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-25466/t.1.z.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej)
Druga karta tytułowa i tekst równoległy w języku francuskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-25466/t.1.z.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej)
Druga karta tytułowa i tekst równoległy w języku francuskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-25466/t.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Wydawnictw Naukowych WSAH)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-26875 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-19645 (1 egz.)
Book
In basket
Szkice socjologiczne / Stanisław Piotrowski ; przygotował do druku Edward Arnekker. - Warszawa : nakładem Wyższej Szkoły Handlowej : z częściowego zasiłku Ministerstwa W.R.i O.P., 1930 (Warszawa : Drukarnia Leona Nowaka). - XVI, 284 strony, [1] karta tablic : portret ; 21 cm.
(Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie)
Spis prac Stanisłwa Piotrowskiego s. X-XVI.
Streszczenie w języku francuskim.
Spis prac Stanisława Piotrowskiego ; Stanowisko socjologii jako nauki ; Stanowisko socjologii wśród innych nauk społecznych ; Socjologia i ekonomia polityczna, ich stosunek wzajemny i jego historyczne objaśnienie ; Plato ; Ibn Chaldun ; Bodin i Bacon ; Chrześcijaństwo i Bossuet ; Vico ; Adam Smith ; Klaudjusz Henryk de Saint Simon ; August Comte ; Socjologia starożytności ; Socjologia wieków średnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-24941 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again