Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(6)
Author
Frączek Zofia
(1)
Grata Paweł (1971- )
(1)
Kałdon Barbara
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kurlak Irena
(1)
Skoczyńska-Prokopowicz Barbara
(1)
Szmyd Kazimierz
(1)
Urbańska Sylwia
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(5)
Subject
Eurosieroctwo
(6)
Rodzina
(3)
Studenci
(3)
Alkoholizm
(2)
Emigracja zarobkowa
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Psychologia dziecka
(2)
AIDS
(1)
Aborcja
(1)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Chorzy z chorobą Alzheimera
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
HIV
(1)
Internet
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kobieta po mastektomii
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikatory internetowe
(1)
Kształcenie
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Matka
(1)
Metody nauczania
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Mobbing
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Negocjacje
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedofilia
(1)
Perswazja
(1)
Piractwo audiowizualne
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka społeczna
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Samobójstwo
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba więzienna
(1)
Trenerzy i instruktorzy sportowi
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Urlopy wypoczynkowe
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zabójcy
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Czechosłowacja
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
7 results Filter
Authority data
Eurosieroctwo - socjologia - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
Bibliogr. s. [343]-363. Indeks.
Streszcz. w jęz. ang.
W debacie wokół przemian współczesnych rodzin i wzorców płci rzadko dyskutuje się o doświadczeniach kobiet spoza klasy średniej. W istocie niewiele wiemy na temat tego, jak po 1989 roku zmieniały się biografie, tożsamości i role rodzinne rolniczek i robotnic. Tymczasem od co najmniej kilku dekad to właśnie zwalniane z restrukturyzujących się fabryk pracownice, rolniczka i gospodynie domowe są bohaterkami cichej, niewidzialnej, choć masowej ewolucji. Jako (nie)legalne migrantki - sprzątaczki i opiekunki dzieci, osób starszych i chorych - zamieszkujące wraz z milionami podobnych sobie globalnych robotnic getta migracyjne w metropoliach Europy i Ameryki, musiały zmierzyć się z nowymi nierównościami, gruntownie przeorganizować rolę, tożsamości rodzinne i wzorce płci. Jak Polki radziły sobie z wieloletnią przymusową rozłąką z dziećmi w sytuacji, gdy „opieka na odległość” stała w sprzeczności z figurą matki rezydencjalnej utrwaloną w świadomości jako kanoniczna i niemodyfikowalna? Jak zmieniały się przy tym ich relacje z mężami, rodzinami i społecznościami lokalnymi? O jakich doświadczeniach , jakim językiem mówi „matka Polka na odległość”? Jakie kulisy życia polskich rodzin zaczęła odsłaniać, kiedy znalazła się tak - poza granicami domu, tradycyjnego świata społecznego wsi, miasteczka, państwa? Z czym wiąże się „postmodernizacja ubogich”? Autorka odpowiada na te pytania, zastanawiając się jednocześnie, czy od 1989 roku - kiedy okno dla masowych migracji kobiet otworzyło się szerzej - mieliśmy do czynienia z niedostrzeżoną rewolucją płci w społecznościach zwykle szufladkowanych jako twierdze tradycyjności. Analizy powstały na podstawie zebranych przez autorkę narracji autobiograficznych kobiet, których doświadczenie życia między dwoma krajami wpisało się w dwie dekady transformacji 1989-2010. Książka nie mogłaby jednak powstać bez intensywnych badań terenowych, prowadzonych w Polsce I Belgii. Dały one wgląd w życie migrantek, ich rodzin i społeczności na wsiach i w małych polskich miasteczkach, a także w gettach migracyjnych Brukseli. [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-102962 (1 egz.)
Book
In basket
(Kultura - Przemiany - Edukacja ; t. 3)
M.in. badania dot. młodzieży i ludzi starych przeprowadzone w woj. podkarpackim.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst także w jęz. ang.
Streszcz. ang.
AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Sens wartości w systemie edukacji narodowej / Kazimierz Denek. Regionalizm i ponowoczesność - w stronę wychowania antropologicznego i edukacji kulturotwórczej / Kazimierz Szmyd. Społeczne i kulturowe uwarunkowania formowania się systemu wartości nauczycieli / Zofia Frączek, Pelekh Yurii, Yanitskiy Mikhail Sergeyevich, Monica Salassa. Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego - wybrane aspekty / Hanna Sommer, Hubert Sommer, Jerzy Michno. Sumienie jako kategoria transcendentnego wychowania / Andrzej Garbarz. II. RODZINA I SZKOŁA - WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI: Priorytety polskiej edukacji wobec zadań rozwoju Polski w latach 2015-2025 / Czesław Banach. Praca nad niepełnosprawnością w ujęciu holistycznym: strategie i procedury szkolne / Rebeca Soler Costa. Relacje w małżeństwie a postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci / Małgorzata Marmola. Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie - wybrane aspekty (komunikat z badań)/ Ewa Markowska-Gos. Zjawisko eurosieroctwa w świetle badań statystycznych i w opiniach społecznych / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. III. PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH: Poczucie sieroctwa duchowego jako efekt zaniedbania / Agnieszka Franczyk. Ryzyko wypalenia zawodowego u nauczycieli chemii / Zbigniew Chodkowski. Kryterium jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnym / Elżbieta Markiewicz, Ireneusz Skawina. Działania profilaktyczne w pracy socjalnej / Małgorzata Papier. IV. UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH: Uniwersytet w świecie ponowoczesnym - zagrożenia, nowe role i wyzwania / Jan Szmyd. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych / Anna Englert-Bator, Anna Wołpiuk-Ochocińska. Statystyczna ocena zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1999-2013 / Małgorzata Stec. Wokalna ekspresja we wczesnych latach nauczania: dydaktyczny eksperyment z udziałem studentów Uniwersytetu w Saragossie / Icíar Nadal García, Belén López Casanova.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101674/t.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja Społeczna w Edukacji)
Bibliogr. s. [301]-316.
Tekst częśc. ang., czes.
Streszcz. ang., pol. przy rozdz.
I. KOMUNIKACJA - WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE: Attemmts to apply contemporary Communication Theories in pedagogy and psychology ; Dilemmas of education. II. KOMPETENCJE KOMUNIAKCYJNE NAUCZYCIELI - RÓŻNE PERSPEKTYWY: Kompetencje komunikacyjne nauczycieli prowadzących kształcenie w formie e-learningu ; Kompetencje psychologiczne nauczyciela jako niezbędna umiejętność w pełnieniu funkcji łącznika pomiędzy szkołą a środowiskiem społecznym ; Kompetencje językowe nauczyciela-wychowawcy warunkiem właściwej współpracy z rodzicami, uczniami oraz ich środowiskiem lokalnym ; Kompetencje komunikacyjne andragogów Republiki Czeskiej ; Kształtowanie umiejętności społecznych w relacji komunikacyjnej dziecko-dorosły (uczeń-nauczyciel) w kontekście teorii uczenia się ; Perswazja i manipulacja jako metody wywierania wpływu. III. KOMUNIKACJA - PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ: Nie wiem, o czym mówisz, proszę, powiedz to jeszcze raz - dziecko w młodszym wieku szkolnym a proces edukacji ; Opowieść jako sposób nawiązania przerwanej komunikacji ; Stany emocjonalne a komunikacja (w edukacji) ; Asertywność a posłuszeństwo wobec presji autorytetów ; Aspekty koučovaci metody Inner Game v komunikaci ; Styl wyjaśniania negatywnych i pozytywnych wydarzeń u dzieci rodziców emigrujących zarobkowo. IV. KOMUNIKACJA - MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ: Moralny czy kompetentny? Wizerunek dyrektorki/dyrektora szkoły w oczach podwładnych, przełożonych i partnerów ; Kierowanie jako element złożonego procesu zarządzania ; Kompetencje negocjacyjne studentów kierunku zarządzanie i marketing ; A trainer - sportsman's relation: a self-determination theory perspective ; Výkon státni správy ve vysokém školstvi ; Działalność szkoły na rzecz informowania ucznia o zawodach i możliwości dalszego kształcenia ; Życie towarzyskie on-line - próba charakterystyki grupy społecznej czatująych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96549 (1 egz.)
Book
In basket
Dot. m.in. Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu oraz uwarunkowań i motywów działania sprawczyń przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na terenie woj. podkarpackiego (s. 235-243).
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Tekst częśc. ang., słowac.
I. RODZAJE I OBJAWY PRZESTĘPCZOŚCI: Psychologiczna analiza procesów i aktów woli a zagadnienie niektórych aspektów czynu przestępnego ; System kontroli przestępczości gospodarczej ; Przyczyny i koncepcje zapobiegania przestępczości gospodarczej ; Cyberbullying - jawna i ukryta agresja ; Nieletni zabójcy - indywidualne i społeczne skutki agresji ; Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości ; Rola czynników sytuacyjnych w genezie przestępczości ; Sekuritologiczne analizowanie związków przyczynowo-skutkowych niebezpiecznego zjawiska zachowań agresywnych ; Ściganie przestępstw pospolitych popełnionych przez żołnierzy w służbie czynnej przez Żandarmerię Wojskową i Policję. Argumenty przeciwko zmianom w kompetencjach ustawowych wskazanych służb porządku publicznego, Społeczne uwarunkowania piractwa jako przejawu naruszenia autorskich praw majątkowych ; Materiał redakcyjny jako nośnik materiału przestępczego ; Poczucie bezpieczeństwa i poczucie zagrożenia przestępczością w opiniach studentów ; Organized crime and pathological phenomena in society - experience of the armed forces members serving abroad. II. ETIOLOGIA ZACHOWAŃ PRZESTĘPCZYCH: Instytucjonalne determinanty powrotności do przestępstwa ; Postawy skazanych wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz sytuacje sprzyjające przestępczości ; Motywacja sprawczyń przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu ; Nadużywanie alkoholu czynnikiem etiologicznym w dokonywaniu przestępstw ; Możliwości występowania zjawisk przestępczych w warunkach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej ; Przestępcze myślenie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za rozbój (art. 280 k.k.) ; Rola rodziny w etiologii zachowań przestępczych na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach ; Zabójcy w świetle analizy akt sądowych. III. ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE I RESOCJALIZACYJNE WOBEC SKAZANYCH - PRÓBA ICH EWALUACJI: Osobowościowe kompetencje temporalne w nowatorskim projektowaniu pożądanej przemiany więźniów ; Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej ; Postawy wobec resocjalizacji osób skazanych za czyn pedofilny ; Ocena środków oddziaływania resocjalizacyjnego przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego ; Opieka medyczna nad skazanymi w zakładzie karnym ; Profilaktyka HIV/AIDS w warunkach izolacji więziennej - z doświadczeń punktu informacyjno-edukacyjnego w Areszcie Śledczym w Kielcach ;Profilaktyka i leczenie zakażonych wirusem HIV oraz żyjących z AIDS w warunkach izolacji penitencjarnej ; Oddział Wewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie - sukces czy porażka koncepcji? ; Istota i procedura postępowania mediacyjnego po wyroku w opinii skazanych ; Spostrzeganie rodziny przez młodych mężczyzn, sprawców czynów zabronionych ; Pozytywne i negatywne czynniki determinujące proces readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne. IV. ŚRODOWISKO RODZINNE MŁODZIEŻY -PROFILAKTYCZNE I RESOCJALIZACYJNE KONTEKSTY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO: Prevencia kriminality deti a mladeże ; Kara kryminalna -środkiem odwetu czy wychowania?; Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka - problemy i zagrożenia w obszarze niedostosowania społecznego ; Środowisko rodzinne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych ; Rola kuratora rodzinnego w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich ; Społeczne determinanty stosowania przemocy seksualnej przez młodzież ; Eurosieroctwo a przemoc wobec dzieci w rodzinie ; Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. ukr.
1. WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ZAGROŻEN FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE: Niektóre współczesne zagrożenia człowieka z punktu widzenia psychologii ; Mobbing w kontekście psychopatologii pracy a możliwości profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku ; Eurosieroctwo jako patologia i jego negatywne konsekwencje ; Przemoc i agresja w zachowaniu młodzieży ; Nieobecna ojcostwo a rozwój dzieci. 2. POMOC MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNA I SOCJALNO-PEDAGOGICZNA DZIECIOM, DOROSŁYM I LUDZIOM STARSZYM JAKO CZYNNIK PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU WIKTYMIZACJI: Wybrane zagadnienia opieki rodzinnej wobec osób cierpiących na chorobę Alzheimera ; Metodychni psykholohichnoi dopomohy dityam , roztashovanykh u kryzovomu stani cherez travmy oka (Metodyczno-psychologiczne asystowanie dzieciom znajdującym sie w stanie kryzysowym na skutek zranienia oka) ; Wsparcie dla kobiet po mastektomii w przepisach prawa polskiego ; Deyaki pytannya pidvyshchennya yakosti zhyttya litnikh lyudey v Ukraini v konteksti sotsial'noi roboty (Niektóre problemy podwyższenia jakości życia osób starszych na Ukrainie w kontekście pracy socjalnej) ; Wybrane aspekty aborcyjnych zachowań współczesnych ukraińskich kobiet a profilaktyka w oparciu o metodę ustalenia grupy ryzyka. 3. PEDAGOGICZNE I KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY PATOLOGICZNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH A FORMY I METODY PROFILAKTYKI: Charakterystyka sprawcy przemocy domowej na podstawie analizy akt sądowych ; Rola pedagoga szkolnego w rozpoznawaniu oraz eliminowaniu przejawów ubóstwa dzieci i młodzieży ; Poradnictwo zawodowe dla młodzieży z pogranicza normy a patologii ; Zapobieganie patologiom w społeczeństwie ogólnej tendencji kultury ponowoczesnej ; Pol's'kyy dosvid mozhe buty adaptovana do zapobihannya seksualnoho rozbeshchennya nepovnolitnikh u suchasnykh umovakh ukrains'koho (Możliwości przystosowania polskich doświadczeń z profilaktyki demoralizacji seksualnej osób nieletnich do współczesnych warunków ukraińskich).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95964 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
Niepełnosprawni w polityce społecznej Drugiej Rzeczypospolitej: Podstawy prawne wsparcia osób niepełnosprawnych ; Niepełnosprawni w Drugiej Rzeczypospolitej - próba kwantyfikacji ; Świadczenia pieniężne dla osób niepełnosprawnych ; Wsparcie instytucjonalne osób niepełnosprawnych. Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej - próba syntezy: Siatka instytucjonalna ; Polityka wobec emigracji ; Polityka wobec imigracji. Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Ustawodawstwo a praktyka: Urlopy wypoczynkowe do 1922 roku ; Prace sejmowe nad ustawą o urlopach ; Rozporządzenia do ustawy o urlopach i przepisy wykonawcze ; Przepisy o urlopach wypoczynkowych obowiązujące w latach 1922-1933 ; Realizacja ustawy o urlopach ; Nowelizacja ustawy w latach trzydziestych ; Rozciągnięcie ustawy na Górny Śląsk. Przyfabryczne zakłady ochrony macierzyństwa w Polsce w okresie międzywojennym: Aspekty prawne ; Nastroje pracodawców i pracownic ; Działalność inspektorów pracy ; Uruchamianie instytucji ochrony macierzyństwa ; Liczba instytucji ochrony macierzyństwa ; Funkcjonowanie instytucji ochrony macierzyństwa ; Koszty urządzenia instytucji ochrony macierzyństwa. Międzynarodowe aspekty ubezpieczeń społecznych. Polsko-czechosłowackie negocjacje w okresie międzywojennym: Rokowania polsko-czechosłowackie do jesieni 1938 roku ; Próby uregulowania ubezpieczeń społecznych na Śląsku Zaolziańskim. Wsparcie socjalne studentów szkół wyższych w Polsce w latach 1945-1989, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka wrocławskiego: Charakterystyka ogólna ; Stypendia ; Domy studenckie ; Stołówki ; Rodziny studenckie ; Studenci niepełnosprawni ; Praca zarobkowa studentów ; Inne formy wsparcia materialnego. Ideologia i pragmatyzm: postrzeganie problemów emerytalno-rentowych przez centrum władzy w Polsce w latach 1970-1980: Renty, emerytury i propaganda sukcesu ; Grudzień 1970 - I połowa 1971: doraźne decyzje dla uspokojenia nastrojów ; Kierunki zmian systemu rentowo-emerytalnego ; Różnicowanie świadczeń ; Problem specjalny - emerytury rolnicze ; Emerytury ludzi władzy ; Problem wcześniejszych emerytur ; Podwyżki świadczeń, problemy starego i nowego portfela. Konsekwencje migracji zarobkowych - euro sieroctwo: Kwestie definicyjne i szacunkowe ; Skutki migracji rodzica/rodziców. Polityka mieszkaniowa w Polsce a wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z lat 2002 i 2011: Polityka mieszkaniowa - cechy podstawowe ; Stan i struktura zasobu mieszkaniowego ; Warunki mieszkaniowe ludności. Przedsiębiorstwa społeczne jako nowy aktor sfery publicznej. Prawno-instytucjonalne i społeczne uwarunkowania ich rozwoju w Polsce: Tradycje i specyfika przedsiębiorczości społecznej ; Miejsce przedsiębiorstw społecznych w sferze publicznej na gruncie koncepcji governance ; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce ; Uwarunkowania prawno-instytucjonalne ; Uwarunkowania społeczne. Realizacja minnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych − wybrane problemy: Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ujęciu normatywnym ; Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101504/t.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again