Form of Work
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(6)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(3)
Author
Hejnar Jerzy
(2)
Micherda Bronisław (1945-2016)
(2)
Walińska Ewa
(2)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(1)
Hendriksen Eldon S
(1)
Idzikowska Gabriela
(1)
Kołaczyk Zdzisław
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Terebucha Eufemiusz
(1)
Van Breda Michael F
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Bilans księgowy
(9)
Sprawozdawczość finansowa
(8)
Rachunkowość
(6)
Koszty
(4)
Inwestycje
(2)
Kapitał
(2)
Majątek trwały
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Wynik finansowy
(2)
Zysk
(2)
Środki obrotowe
(2)
Amortyzacja
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Decyzje
(1)
Dług
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Konto
(1)
Księgowi
(1)
Księgowość
(1)
Leasing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Płaca
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rezerwy produkcyjne
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
Podręcznik
(2)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
Bibliogr.
1. Bilans i jego miejsce w systemie rachunkowości 2. Aktywa trwałe 3. Aktywa obrotowe 4. Kapitały (fundusze) własne 5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6. Wykorzystanie bilansu w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86579 (1 egz.)
Book
In basket
Indeks
Bibliogr.
1. Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych 3. Ogólne zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych 4. Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych 5. Bilans-rachunek majątku i kapitału 6. Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-657 (1 egz.)
Book
In basket
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Bibliogr. - Indeks
1. Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości ; 2. Rachunkowość w historycznej perspektywie ; 3. Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału ; 4. Podstawy wyceny w rachunkowości ; 5. Dynamiczny rachunek majątku i kapitału ; 6. Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów ; 7. Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników ; 8. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości ; 9. Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-657 (1 egz.)
Book
In basket
Analiza sprawozdań finansowych / Edward Nowak. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 299 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [288]-291. Indeks.
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH: Istota sprawozdań finansowych ; Znaczenie sprawozdań finansowych ; Elementy sprawozdania finansowego ; Cele i zakres badania sprawozdań finansowych ; II. REGULACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ: Zakres uregulowań sprawozdawczości finansowej ; Sprawozdawczość finansowa a zasady prawidłowej rachunkowości ; Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ; Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące sprawozdawczości finansowej ; Polskie regulacje rachunkowości ; Cechy jakościowe sprawozdań finansowych ; III. PODSTAWY ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH: Istota analizy finansowej ; Istota i cele analizy sprawozdań finansowych ; Czytanie sprawozdań finansowych ; Porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych ; Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych ; IV. PRZEGLĄD METOD ANALIZY FINANSOWEJ: Klasyfikacja metod analizy finansowej ; Analiza struktury sprawozdań finansowych ; Mierniki dynamiki ; Analiza wskaźnikowa ; Metody badanď przyczynowych ; Analiza regresji i korelacji ; Wielowymiarowa analiza porównawcza ; V. BILANS I JEGO ANALIZA: Istota bilansu ; Charakterystyka aktywów bilansu ; Charakterystyka pasywów bilansu ; Wycena składników aktywów i pasywów ; Analiza struktury i dynamiki bilansu ; Analiza powiązań aktywów i pasywów ; VI. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat ; Układ rachunku zysków i strat ; Przychody i zyski ; Koszty i straty oraz obciążenia wyniku finansowego ; Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat ; VII. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych ; Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych ; Analiza struktury przepływów pieniężnych ; Wskaźnikowa analiza przepływów pieniężnych ; VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM: Istota i cele zestawienia ; Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym ; Przyczyny zmian w kapitale (funduszu) własnym ; Analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym ; IX. POJEMNOŚĆ INFORMACYJNA INNYCH SPRAWOZDAŃ: Informacja dodatkowa ; Sprawozdanie z działalności jednostki ; Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ; X. WSKAŹNIKOWA ANALIZA RENTOWNOŚCI: Pojęcie rentowności ; Wskaźniki rentowności aktywów ; Wskaźniki rentowności sprzedaży ; Wskaźniki rentowności kapitałów ; Wskaźniki rynku kapitałowego ; Układy piramidalne wskaźników rentowności ; XI. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ: Pojęcie i znaczenie płynności finansowej ; Wskaźniki płynności finansowej ; Analiza kapitału obrotowego ; Analiza upłynnienia aktywów ; XII. ANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA: Sprawność działania i rotacja zasobów ; Wskaźniki rotacji aktywów ; Wskaźniki rotacji kapitałów ; Cykl środków pieniężnych ; XIII. ANALIZA WSPOMAGANIA FINANSOWEGO: Wybór źródeł finansowania ; Analiza poziomu zadłużenia ; Analiza wypłacalności ; Dźwignia finansowa ; XIV. OCENA ZDOLNOŚCI JEDNOSTKI DO KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI: Znaczenie zdolności do kontynuowania działalności ; Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności ; Przewidywanie sytuacji finansowej ; Analiza dyskryminacyjna w badaniach zdolności do kontynuowania działalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-657 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 2.
Book
In basket
Bibliografia na stronach 299-[302]. Indeks.
1. Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości ; 2. Rachunkowość w historycznej perspektywie ; 3. Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału ; 4. Podstawy wyceny w rachunkowości ; 5. Dynamiczny rachunek majątku i kapitału ; 6. Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów ; 7. Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników ; 8. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości ; 9. Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-657 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-105894 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / red. Kazimiera Winiarska. - Wyd. 2 zaktualiz. - Warszawa : ABC, cop. 2002. - 254 s. ; 24 cm.
Bibliogr. - Indeks.
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa / K.Winiarska 2. Dokumentacja operacji gospodarczych / K.Winiarska 3. Księgi rachunkowe / M.Hass-Symotiuk 4. Bilans i konta bilansowe / K.Sawicki 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe / K.Sawicki 6. Organizacja rachunkowości / M.Hass-Symotiuk 7. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / W.Gos 8. Rozrachunki / W.Gos 9. Materiały / D.Sokołowska 10. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne / K.Czubakowska 11. Inwestycje / A.Buczkowska 12. Rachunek kosztów / T.Kiziukiewicz 13. Produkty pracy / A.Buczkowska 14. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne / K.Czubakowska 15. Sprawozdawczość finansowa / T.Kiziukiewicz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-657 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości)
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
1. Wprowadzenie i metodologia rachunkowości ; 2. Cztery tysiąclecia rachunkowości ; 3. Era biegłego rewidenta ; 4. W poszukiwaniu zasad ; 5. Założenia koncepcyjne ; 6. Ekonomiczne środowisko rachunkowości ; 7. Podejmowanie decyzji ; 8. Kształtowanie polityki rachunkowości ; 9. Pieniądz, kapitał i zysk; 10. Koncepcje zysku w sprawozdawczości finansowej ; 11.Przychody i koszty, zyski i straty ; 12. Przedstawianie skutków zmian w sprawozdaniach finansowych ; 13. Sprawozdanie z sytuacji finansowej : bilans ; 14. Aktywa i ich wycena ; 15. Amortyzacja i odtworzenie majątku ; 16. Majątek obrotowy ; 17. Rzeczowy majątek trwały : zakup i leasing ; 18. Wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje średnio i długoterminowe ; 19. Uznawanie zobowiązań 20. Podatki odroczone ; 21. Fundusze emerytalne ; 22. Prawa własności ; 23. Zmiany w kapitale akcyjnym ; 24. Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again