Forma i typ
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Muzyka
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(1)
Placówka
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(3)
Wypożyczalnia Muzyczna (Żeromskiego 2)
(1)
Autor
Skoczyńska-Prokopowicz Barbara
(4)
Skoczyńska Barbara
(2)
Buczyński Paweł (1953-2015). Nokturn
(1)
Frączek Zofia
(1)
Gajewska Zofia (reżyser dźwięku)
(1)
Halat Stanisław (1958- )
(1)
Lauks Bogdan
(1)
Penherski Zbigniew (1935-2019). Incantationi
(1)
Prokopowicz Barbara Skoczyńska-
(1)
Proksa Stanisław
(1)
Rudziński Zbigniew (1935- ). Trytony
(1)
Rutkowski Hubert
(1)
Serocki Kazimierz (1922-1981). Continuum
(1)
Szmyd Kazimierz
(1)
Słotwińska Janina
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(3)
brak kontekstu językowego (dokument nietekstowy)
(1)
Temat
Emigracja zarobkowa
(2)
Emigranci
(2)
Polacy za granicą
(2)
Postawy
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Kształcenie
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Rodzina
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
1900-2000
(1)
1901-2000
(1)
Temat: miejsce
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Gatunek
Monografia
(2)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Muzyka na instrumenty perkusyjne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
6 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Skoczyńska-Prokopowicz Barbara (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Prokopowicz Barbara Skoczyńska-
Tłumacz przysięgły, socjologia. Związana z Rzeszowem.
Rekord wzorcowy
Skoczyńska Barbara (hasło formalne)
Perkusistka.
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia na stronach 190-[195].
Streszczenie w języku angielskim.
Rozdz. I. ZJAWISKO MIGRACJI W ŚWIETLE OPRACOWAŃ NAUKOWYCH I ŹRÓDEŁ PRAWA: 1.1. Migracje i ich rodzaje ; 1.2. Inne pojęcia związane z migracjami ; 1.3. Skala i konsekwencje zjawiska migracji: 1.3.1. Migracje powrotne, 1.3.2. Pozytywne i negatywne strony migracji zagranicznych ; 1.4. Regulacje prawne umożliwiające migracje: 1.4.1. Akty prawne i instytucje umożliwiające migracje ludności na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, 1.4.2. Współczesne regulacje prawne imigracji i emigracji ; 1.5. Polska polityka migracyjna. Rozdz. II. MIGRUJĄCY OBYWATELE GALICJI I POWOJENNEGO POLSKIEGO PODKARPACIA: 2.1. Historia migracji na ziemiach polskich - rys historyczny ; 2.2. Sytuacja demograficzno-gospodarcza na terenach dawnej Galicji i współczesnego Podkarpacia ; 2.3. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego ; 2.4. Historia regionu i jego rozwój - XX w. ; 2.5. Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze Podkarpacia ; 2.6. Podkarpacie w kręgu migracji ; 2.7. Perspektywy i rozwój regionu. Rozdz. III. ZAŁOŻENIA BADAŃ DOŚWIADCZEŃ MIGRACYJNYCH W OPINII SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA: 3.1. Przedmiot badań a problemy i hipotezy badawcze pracy ; 3.2. Metoda i techniki badań - charakterystyka narzędzi badawczych ; 3.3. Dobór próby i realizacja badań sondażowych ; 3.4. Fernand Braudel w koncepcji „długiego trwania” oraz podstawy teorii ugruntowanej. Rozdz. IV. OPINIE MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA O UWARUNKOWANIACH I SPOŁECZNYCH SKUTKACH MIGRACJI - WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH: 4.1. Opinie migrantów: 4.1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna migrantów objętych badaniem, 4.1.2. Praca na emigracji, 4.1.3. Deklarowana więź z krajem i rodziną osób migrujących, 4.1.4. Życie towarzyskie i kulturalne na emigracji ; 4.2. Opinie studentów dotyczące zjawiska migracji: 4.2.1. Charakterystyka ankietowanej grupy studentów, 4.2.2. Przyczyny i skutki emigracji zarobkowej, 4.2.3. Plany młodzieży studenckiej z Podkarpacia dotyczące emigracji ; 4.3. Analiza obrazu migracji w wypowiedziach studentów studiów niestacjonarnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. R-9669 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Społeczne skutki migracji zarobkowych : na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. - Wydanie 1. rozszerzone. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 279, [1] strona : mapa kolorowa, rysunek, wykresy (głównie kolorowe) ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 241-[249].
Spis treści także w języku angielskim, rosyjskim.
Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim.
Rozdział I. ZJAWISKO MIGRACJI W ŚWIETLE OPRACOWAŃ NAUKOWYCH I ŹRÓDEŁ PRAWA: 1.1. Migracje i ich rodzaje ; 1.2. Inne pojęcia związane z migracjami ; 1.3. Skala i konsekwencje zjawiska migracji: 1.3.1. Migracje powrotne, 1.3.2. Pozytywne i negatywne strony migracji zagranicznych ; 1.4. Regulacje prawne umożliwiające migracje: 1.4.1. Akty prawne i instytucje umożliwiające migracje ludności na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, 1.4.2. Współczesne regulacje prawne imigracji i emigracji ; 1.5. Polska polityka migracyjna. Rozdział II. ZARYS WYBRANYCH TEORII MIGRACJI: 2.1. Koncepcja Ravensteina ; 2.2. Teoria przejścia migracyjnego ; 2.3. Teoria push-pull ; 2.4. Ekonomiczne teorie migracji: 2.4.1. Klasyczna teoria migracji, 2.4.2. Neoklasyczna teoria migracji, 2.4.3. Nowa Ekonomiczna Teoria Migracji (New Economics of Labor Migration), 2.4.4. Teoria dualnego rynku pracy, 2.4.5. Teoria systemu światowego ; 2.5. Teorie socjologiczne: 2.5.1. Sieci społeczne, 2.5.2. Teoria napięć anomicznych, 2.5.3. Koncepcja ponadnarodowej przestrzeni społecznej, 2.5.4. Koncepcja skumulowanej przyczynowości, 2.5.5. Perspektywa strukturacyjna, 2.5.6. Nowa ekonomia instytucjonalna, 2.5.7. Koncepcja kapitału społecznego. Rozdział III. MIGRUJĄCY OBYWATELE GALICJI I POWOJENNEGO POLSKIEGO PODKARPACIA: 3.1. Historia migracji na ziemiach polskich - rys historyczny ; 3.2. Sytuacja demograficzno-gospodarcza na terenach dawnej Galicji i współczesnego Podkarpacia ; 3.3. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego ; 3.4. Historia regionu i jego rozwój - XX w. ; 3.5. Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze Podkarpacia ; 3.6. Podkarpacie w kręgu migracji ; 3.7. Perspektywy i rozwój regionu. Rozdział IV. ZAŁOŻENIA BADAŃ DOŚWIADCZEŃ MIGRACYJNYCH W OPINII SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCOW PODKARPACIA: 4.1. Przedmiot badań a problemy i hipotezy badawcze pracy ; 4.2. Metoda i techniki badań - charakterystyka narzędzi badawczych ; 4.3. Logika doboru próby w badaniu ilościowym oraz procedura badawczo-analityczna ; 4.4. Założenia metodologiczne badania jakościowego. Rozdział V. OPINIE MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA O UWARUNKOWANIACH I SPOŁECZNYCH SKUTKACH MIGRACJI - WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH: 5.1. Opinie migrantów: 5.1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna migrantów objętych badaniem, 5.1.2. Praca na emigracji, 5.1.3. Deklarowana więź z krajem i rodziną osób migrujących, 5.1.4. Życie towarzyskie i kulturalne na emigracji ; 5.2. Opinie studentów dotyczące zjawiska migracji: 5.2.1. Charakterystyka ankietowanej grupy studentów, 5.2.2. Przyczyny i skutki emigracji zarobkowej, 5.2.3. Plany młodzieży studenckiej z Podkarpacia dotyczące emigracji ; 5.3. Analiza obrazu migracji w wypowiedziach studentów studiów niestacjonarnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. R-10694 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Kultura - Przemiany - Edukacja ; t. 3)
M.in. badania dot. młodzieży i ludzi starych przeprowadzone w woj. podkarpackim.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst także w jęz. ang.
Streszcz. ang.
AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Sens wartości w systemie edukacji narodowej / Kazimierz Denek. Regionalizm i ponowoczesność - w stronę wychowania antropologicznego i edukacji kulturotwórczej / Kazimierz Szmyd. Społeczne i kulturowe uwarunkowania formowania się systemu wartości nauczycieli / Zofia Frączek, Pelekh Yurii, Yanitskiy Mikhail Sergeyevich, Monica Salassa. Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego - wybrane aspekty / Hanna Sommer, Hubert Sommer, Jerzy Michno. Sumienie jako kategoria transcendentnego wychowania / Andrzej Garbarz. II. RODZINA I SZKOŁA - WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI: Priorytety polskiej edukacji wobec zadań rozwoju Polski w latach 2015-2025 / Czesław Banach. Praca nad niepełnosprawnością w ujęciu holistycznym: strategie i procedury szkolne / Rebeca Soler Costa. Relacje w małżeństwie a postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci / Małgorzata Marmola. Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie - wybrane aspekty (komunikat z badań)/ Ewa Markowska-Gos. Zjawisko eurosieroctwa w świetle badań statystycznych i w opiniach społecznych / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. III. PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH: Poczucie sieroctwa duchowego jako efekt zaniedbania / Agnieszka Franczyk. Ryzyko wypalenia zawodowego u nauczycieli chemii / Zbigniew Chodkowski. Kryterium jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnym / Elżbieta Markiewicz, Ireneusz Skawina. Działania profilaktyczne w pracy socjalnej / Małgorzata Papier. IV. UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH: Uniwersytet w świecie ponowoczesnym - zagrożenia, nowe role i wyzwania / Jan Szmyd. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych / Anna Englert-Bator, Anna Wołpiuk-Ochocińska. Statystyczna ocena zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1999-2013 / Małgorzata Stec. Wokalna ekspresja we wczesnych latach nauczania: dydaktyczny eksperyment z udziałem studentów Uniwersytetu w Saragossie / Icíar Nadal García, Belén López Casanova.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. A-101674/t.3 (1 egz.)
Muzyka
Winyl
W koszyku
The Warsaw Percussion Group [Dokument dźwiekowy]. - Warszawa : Polskie Nagrania, [1984] - 1 płyta : analog., 33 o/min, stereo. ; 30 cm.
Koment. na opakowaniu.
Zawiera: Continuum / Kazimierz Serocki. Incantationi / Zbigniew Penherski. Trytony / Zbigniew Rudziński. Nokturn / Paweł Buczyński.
Zofia Gajewska, Reż. nagr. ; Janina Słotwińska, dźw.
The Warsaw Percussion Group: Stanisław Halat ; Bogdan Lauks ; Stanisław Proksa ; Hubert Rutkowski ; Barbara Skoczyńska ; Stanisłąw Skoczyński.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. Wyp.Muz.AD-11941, Wyp.Muz.AD-11212, Wyp.Muz.AD-8468 (3 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej