Form of Work
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Status
unknown
(6)
available
(5)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Słowackiego 11)
(3)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 12 (Beskidzka 5)
(2)
Filia 17 (Paderewskiego 154)
(4)
Author
Jaszczuk Sławomir
(10)
Łękawa Agnieszka
(4)
Jaszczuka Sławomira
(3)
Król Iwona (chemia)
(3)
Mazur Piotr
(2)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Szkoły średnie
(4)
Poziom podstawowy
(2)
Poziom rozszerzony
(2)
Subject
Matura (2005- )
(6)
Geografia
(5)
Chemia (przedmiot szkolny)
(2)
Geografia (przedmiot szkolny)
(2)
Matura (2019- )
(2)
Chemia
(1)
Fizyka
(1)
Gepgrafia świata
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze dla szkół średnich
(5)
Kompendia i repetytoria
(4)
Materiały pomocnicze
(4)
Ćwiczenia i zadania
(4)
Materiały pomocnicze dla szkół
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Chemia
(2)
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
No availability information: sygn. F.12-91
No availability information: sygn. F.17-91
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
No availability information: sygn. F.12-91
No availability information: sygn. F.17-91
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
No availability information: sygn. F.17-91
No cover
Book
In basket
Geografia cz.3 : [szkoła średnia] / Sławomir Jaszczuk. - Kraków : "Greg", [b.r.]. - 103 s. ; 21 cm + ściąga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
No availability information: sygn. F.17-91
Authority data
Jaszczuk Sławomir (hasło formalne)
Book
In basket
(Vademecum Maturzysty)
Inny tytuł: Vademecum matura - geografia.
Tytuł grzbietowy: Matura - geografia.
Tekst i ilustracje na wyklejkach.
Na okładce: Zadania jak w tegorocznych testach, prosty i zrozumiały język, wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą ; Najlepsze wydanie na rok 2018.
ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ: GEOGRAFIA JAKO NAUKA: Źródła informacji geograficznej ; Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie ; Mapa jako źródło informacji geograficznej ; Skala mapy ; Zadania ze skalą ; Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie ; Generalizacja mapy ; Rodzaje i zastosowanie map ; Czytamy mapę topograficzną. SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI: ASTRONOMICZNE PODSTAWY GEOGRAFII: Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego; Zaćmienie Słońca i Księżyca ; Kształt i rozmiary Ziemi ; Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki ; Rachuba czasu na Ziemi ; Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki ; Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku ; Wyznaczanie wysokości górowania Słońca ; Kalendarz ; Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa ; Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze Ziemi. ATMOSFERA: Budowa i skład chemiczny atmosfery ; Bilans cieplny Ziemi ; Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi ; Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej ; Ciśnienie atmosferyczne ; Cyrkulacja planetarna ; Wiatry na Ziemi ; Wilgotność powietrza ; Produkty kondensacji pary wodnej ; Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej ; Masy powietrza. Fronty atmosferyczne ; Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna ; Strefy klimatyczne na Ziemi ; Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka ; Wpływ działalności człowieka na klimat. HYDROSFERA: Zasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie; Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich ; Rzeki ; Jeziora, bagna, torfowiska ; Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina ; Wody podziemne. Źródła ; Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka ; Antropogeniczne zmiany hydrosfery. LITOSFERA: Budowa wnętrza Ziemi ; Metody badań geologicznych ; Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna ; Struktury geologiczne ; Genetyczne typy skał ; Czytamy przekrój geologiczny ; Teoria tektoniki płyt litosfery ; Wewnętrzne procesy geologiczne ; Zewnętrzne procesy geologiczne ; Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi ; Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka ; Antropogeniczne zmiany litosfery. PEDOSFERA: Budowa gleby. Profil glebowy ; Proces glebotwórczy ; Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe ; Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne ; Erozja gleb. BIOSFERA: Formacje roślinne na Ziemi ; Krainy zoogeograficzne ; Fauna mórz i oceanów ; Antropogeniczne zmiany biosfery ; Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA: LUDNOŚĆ: Liczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna) ; Rozmieszczenie ludności świata ; Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności ; Struktura demograficzna ludności świata ; Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się ; Zróżnicowanie rasowe ludności świata ; Zróżnicowanie językowe ludności świata ; Zróżnicowanie religijne ludności świata ; Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia ; Migracje. OSADNICTWO: Typy osadnictwa wiejskiego ; Urbanizacja ; Typy zespołów miejskich ; Największe miasta świata. Problemy wielkich miast. PODZIAŁ POLITYCZNY I SPOŁECZNO-GOSPODARCZY ŚWIATA: Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku ; Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata ; Globalizacja ; Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm ; Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne ; Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodowe. ROLNICTWO: Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie ; Systemy uprawy roli ; Struktura użytkowania ziemi ; Rozmieszczenie głównych upraw na świecie ; Chów i hodowla zwierząt ; Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej ; Leśnictwo ; Rybołówstwo i rybactwo ; Problem głodu na świecie. PRZEMYSŁ: Zasoby naturalne Ziemi ; Przemysł - jego podział, rola w gospodarce ; Czynniki lokalizacji przemysłu ; Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii ; Struktura produkcji energii na świecie ; Przemysł przetwórczy na świecie ; Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych ; Wielkie okręgi przemysłowe świata. USŁUGI: Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego ; Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu ; Usługi finansowe ; Turystyka ; Międzynarodowa wymiana handlowa. GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI: Położenie Polski w Europie ; Obszar, granice, podział administracyjny ; Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich ; Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich ; Zlodowacenia w Polsce ; Ukształtowanie powierzchni Polski ; Przejściowość klimatu Polski ; Wody powierzchniowe i podziemne Polski ; Morze Bałtyckie ; Gleby w Polsce i ich walory użytkowe ; Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski ; Największe kompleksy leśne w Polsce ; Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski ; Formy ochrony przyrody ; Krainy fizyczno-geograficzne Polski. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: Typy wsi w Polsce ; Procesy urbanizacyjne w Polsce ; Ludność Polski ; Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy ; Energetyka w Polsce ; Przemysł przetwórczy w Polsce ; Główne okręgi przemysłowe w Polsce ; Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu ; Usługi w Polsce ; Sieć transportu w Polsce ; Inwestycje zagraniczne w Polsce ; Handel zagraniczny Polski ; Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny ; Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze ; Zachowania wyborcze w Polsce ; Stan zdrowia ludności Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-91 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Maturzysty)
Inny tytuł: Vademecum matura - geografia.
Tytuł grzbietowy: Matura - geografia.
Tekst i ilustracje także na wyklejkach.
Na okładce: Pewniak na teście - odpowiedzi na pytania z testów i sprawdzianów, prosty i zrozumiały język, wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą.
ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ: GEOGRAFIA JAKO NAUKA: Źródła informacji geograficznej, Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie, Mapa jako źródło informacji geograficznej, Skala mapy, Zadania ze skalą, Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie, Generalizacja mapy, Rodzaje i zastosowanie map, Czytamy mapę topograficzną. SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI: ASTRONOMICZNE PODSTAWY GEOGRAFII: Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego, Zaćmienie Słońca i Księżyca, Kształt i rozmiary Ziemi, Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki, Rachuba czasu na Ziemi, Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki, Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku, Wyznaczanie wysokości górowania Słońca, Kalendarz, Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze Ziemi ; ATMOSFERA: Budowa i skład chemiczny atmosfery, Bilans cieplny Ziemi, Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi, Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej, Ciśnienie atmosferyczne, Cyrkulacja planetarna, Wiatry na Ziemi, Wpływ wiatru na przyrodę i działalność człowieka, Wilgotność powietrza, Produkty kondensacji pary wodnej, Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej, Masy powietrza. Fronty atmosferyczne, Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna, Strefy klimatyczne na Ziemi, Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka, Wpływ działalności człowieka na klimat ; HYDROSFERA: Zasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie, Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich, Rzeki, Jeziora, bagna, torfowiska, Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina, Wody podziemne. Źródła, Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka, Antropogeniczne zmiany hydrosfery ; LITOSFERA: Budowa wnętrza Ziemi, Metody badań geologicznych, Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna, Struktury geologiczne, Genetyczne typy skał, Czytamy przekrój geologiczny, Teoria tektoniki płyt litosfery, Wewnętrzne procesy geologiczne, Zewnętrzne procesy geologiczne, Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi, Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka, Antropogeniczne zmiany litosfery ; PEDOSFERA: Budowa gleby. Profil glebowy, Proces glebotwórczy, Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe, Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne, Erozja gleb ; BIOSFERA: Formacje roślinne na Ziemi, Krainy zoogeograficzne, Fauna mórz i oceanów, Antropogeniczne zmiany biosfery, Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA: LUDNOŚĆ: Liczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna), Rozmieszczenie ludności świata, Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności, Struktura demograficzna ludności świata, Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się, Zróżnicowanie rasowe ludności świata, Zróżnicowanie językowe ludności świata, Zróżnicowanie religijne ludności świata, Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia, Migracje ; OSADNICTWO: Typy osadnictwa wiejskiego, Urbanizacja, Typy zespołów miejskich, Największe miasta świata. Problemy wielkich miast ; PODZIAŁ POLITYCZNY I SPOŁECZNO-GOSPODARCZY ŚWIATA: Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata, Globalizacja, Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm, Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne, Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodowe ; ROLNICTWO: Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie, Systemy uprawy roli, Struktura użytkowania ziemi, Rozmieszczenie głównych upraw na świecie, Chów i hodowla zwierząt, Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo, Problem głodu na świecie ; PRZEMYSŁ: Zasoby naturalne Ziemi, Przemysł - jego podział, rola w gospodarce, Czynniki lokalizacji przemysłu, Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii, Struktura produkcji energii na świecie, Przemysł przetwórczy na świecie, Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych, Wielkie okręgi przemysłowe świata ; USŁUGI: Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu, Usługi finansowe, Turystyka, Międzynarodowa wymiana handlowa. GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI: Położenie Polski w Europie, Obszar, granice, podział administracyjny, Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich, Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich, Zlodowacenia w Polsce, Ukształtowanie powierzchni Polski, Przejściowość klimatu Polski, Wody powierzchniowe i podziemne Polski, Morze Bałtyckie, Gleby w Polsce i ich walory użytkowe, Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski, Największe kompleksy leśne w Polsce, Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski, Formy ochrony przyrody, Krainy fizyczno-geograficzne Polski ; GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: Typy wsi w Polsce, Procesy urbanizacyjne w Polsce, Ludność Polski, Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy, Energetyka w Polsce, Przemysł przetwórczy w Polsce, Główne okręgi przemysłowe w Polsce, Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu, Usługi w Polsce, Sieć transportu w Polsce, Inwestycje zagraniczne w Polsce, Handel zagraniczny Polski, Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny, Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze, Zachowania wyborcze w Polsce, Stan zdrowia ludności Polski ; SPRAWDŹ, ILE WIESZ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-91 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa Matura)
Na okł. podtyt.: materiał także z I klasy, aktualne dane statystyczne, mapy, wykresy, tabele.
Indeks.
"Repetytorium Maturzysty geografia" Wydawnictwa GREG jest książką wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom maturzystów - zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej formule obowiązującej od roku 2015. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową, a treści obejmujące materiał z klasy I dodatkowo oznaczono graficznie paskiem na marginesie. Co ważne, książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte w niej treści zaprezentowano przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, zostały zastosowane ułatwiające naukę formy tabelek, wykresów, wyliczeń, diagramów. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Istotnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu poruszanie się po książce jest intuicyjnie proste. Repetytorium Maturzysty geografia Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą zarówno dla osób decydujących się wybrać geografię jako przedmiot maturalny, jak i dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał. [www.azymut.pl, 2015]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.6-91 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Maturzysty)
Inny tytuł: Vademecum matura - chemia.
Tytuł grzbietowy: Matura - chemia.
Tekst także na wyklejkach.
Na okładce: Zadania jak w tegorocznych testach, prosty i zrozumiały język, wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą.
POZIOM PODSTAWOWY: MATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGO: Właściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkła ; Rodzaje, właściwości i zastosowanie szkła ; Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu ; Rodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanie ; Wykrywanie skał wapiennych ; Hydraty. ŚRODKI CZYSTOŚCI: Proces zmydlania tłuszczów, mydła jako przykład detergentów ; Wpływ twardości wody na mydła i detergenty ; Eutrofizacja wód ; Charakter chemiczny składników środków czystości ; Emulsje. CHEMIA W KUCHNI: Niektóre składniki leków i ich działanie ; Procesy fermentacyjne ; Sposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu się. CHEMIA GLEBY: Właściwości gleby i jej pH ; Nawozy ; Zanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacją. PALIWA: Surowce służące do pozyskiwania energii ; Destylacja ropy naftowej ; Alternatywne źródła energii ; Liczba oktanowa i sposoby jej zwiększania. ODZIEŻ I OPAKOWANIA: Rodzaje tworzyw sztucznych ; Włókna naturalne i sztuczne ; Doświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczne ; Włókna syntetyczne. POZIOM ROZSZERZONY: STECHIOMETRIA: Mol, masa molowa ; Objętość molowa w warunkach normalnych i standardowych ; Objętość molowa w warunkach dowolnych ; Prawo stałości składu ; Prawo zachowania masy ; Ułamki składników: masowe, molowe i objętościowe ; Zawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznym ; Stężenia chemiczne ; Stechiometria mieszanin ; Wydajność reakcji chemicznej ; Wyprowadzanie wzorów elementarnych ; Zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji ; Obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych ; Obliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszanin. BUDOWA ATOMU I OPIS KWANTOWO-MECHANICZNY ATOMU: Atom - ujęcie klasyczne ; Układ okresowy pierwiastków (uop) - ujęcie klasyczne ; Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków ; Budowa atomu - ujęcie kwantowe. WIĄZANIA CHEMICZNE, KSZTAŁT CZĄSTECZKI I HYBRYDYZACJI ORBITALI: Budowa cząsteczki - ujęcie klasyczne ; Budowa cząsteczek - ujęcie kwantowe. SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH: Równania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznych ; Projektowanie podstawowych doświadczeń. TERMOCHEMIA: Pojęcia podstawowe ; Sposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem ; Konwencja międzynarodowa znaków energii ; Funkcje termodynamiczne ; Zasady termodynamiki. KINETYKA CHEMICZNA: Definicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkość ; Rząd reakcji ; Kataliza chemiczna - zależność szybkości od obecności innych substancji. STATYKA CHEMICZNA: Prawo działania mas - prawo Guldberga i Waagego ; Zależność stałej od temperatury ; Reguła przekory (Le Chateliera-Brauna) ; Stałe równowagi ; Roztwory i reakcje w roztworach wodnych ; Dysocjacja elektrolityczna ; Formy zapisu równań reakcji jonowych ; Elektrolity mocne i "lotne" ; Projektowanie podstawowych doświadczeń ; Hydroliza związków organicznych i nieorganicznych ; Bufory - definicja i zasada działania. UTLENIANIE I REDUKCJA: Reguły wyznaczania stopni utlenienia ; Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonów ; Przewidywanie kierunku reakcji erdoks ; Badanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami - zasada ogólna ; Porównywanie własności utleniająco-redukujących substancji - zasada ogólna ; Porównywanie aktywności metali - zasada ogólna ; Najlepsze utleniacze. CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW NA TLE UKŁADU OKRESOWEGO: Alotropia pierwiastków ; Barwa płomienia i roztworów ; Przykłady związków pierwiastków bloku s i p ; Pierwiastki bloku d ; Podstawy analizy chemicznej. CHEMIA ORGANICZNA: Podział związków organicznych ; Wiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacji ; Reakcje w chemii organicznej ; Przewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznych ; Izomeria w związkach organicznych ; Podstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasy ; Nazewnictwo związków organicznych ; Podstawowe odczynniki w chemii organicznej ; Charakterystyka i reaktywność związków organicznych ; Aminokwasy ; Cukry ; Białka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-54 (1 egz.)
Book
In basket
Matura vademecum : chemia / [autorzy Iwona Król, Piotr Mazur ; wykorzystano materiały autorstwa Sławomira Jaszczuka]. - Wydanie 4. uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Greg, [2019]. - VI, [2], 362 strony : ilustracje ; 25 cm.
(Vademecum Maturzysty)
Inny tytuł: Vademecum matura - chemia.
Tytuł grzbietowy: Matura - chemia.
Tekst także na wyklejkach.
Na okładce: Zadania jak w tegorocznych testach, prosty i zrozumiały język, wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą.
Ogólne informacje o egzaminie ; POZIOM PODSTAWOWY: Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego, Środki czystości, Chemia w kuchni, Chemia gleby, Paliwa, Odzież i opakowania ; POZIOM ROZSZERZONY: Stechiometria, Budowa atomu i opis kwantowo-mechaniczny atomu, Wiązania chemiczne, kształt cząsteczki i hybrydyzacji orbitali, Systematyka związków nieorganicznych, Termochemia, Kinetyka chemiczna, Statyka chemiczna, Utlenianie i redukcja, Charakterystyka pierwiastków na tle układu okresowego, Chemia organiczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-54 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Repetytorium maturzysty : fizyka / [aut. Anna Kukuła]. - Kraków : Greg, [200-]. - 232 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Na s. tyt.: Cały materiał do matury, mapy, tabele, definicje, objaśnienia krok po kroku, indeks ważnych pojęć..
Na okł.: Poziom podstawowy, poziom rozszerzony.
Indeks.
Kinematyka ; Dynamika ; Bryła sztywna ; Drgania mechaniczne ; Fale mechaniczne ; Praca, moc i energia ; Grawitacja ; Elementy teorii względności ; Ciśnienie, hydrostatyka i aerostatyka ; Termodynamika i fizyka cząsteczkowa ; Optyka ; Elementy fizyki kwantowej ; Budowa atomu i elementy fizyki jądrowej ; Elementy astronomii i kosmologii, budowa wszechświata ; Pole elektryczne, elektrostatyka ; Prąd elektryczny (stały) ; Pole magnetyczne i właściwości magnetyczne materii ; Elektromagnetyzm, prąd przemienny, Fale elektromagnetyczne ; Modele przewodnictwa i zapis sygnałów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Wyp-53 (1 egz.)
Book
In basket
Na s. tyt.: Cały materiał do matury, mapy, wykresy, tabele, aktualne dane statystyczne, indeks ważnych pojęć..
Na okł.: Poziom podstawowy, poziom rozszerzony.
Indeks.
ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ: Geografia jako nauka. SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI: Astronomiczne podstawy geografii ; Atmosfera ; Hydrosfera ; Litosfera ; Pedosfera ; Biosfera. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA: Ludność ; Osadnictwo ; Podział polityczny i społeczno-gospodarczy świata ; Rolnictwo ; Przemysł ; Usługi. GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: Geografia fizyczna Polski ; Geografia społeczno-ekonomiczna Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Wyp-91 (1 egz.)
Book
In basket
Na s. tyt.: Cały materiał w jednej książce, tabele, zestawienia, definicje, indeks ważnych pojęć.
Na okł.: Poziom podstawowy, poziom rozszerzony.
Indeks.
I. STECHIOMETRIA. II CHEMIA NIEORGANICZNA: Chemia kwantowa ; Kinetyka chemiczna ; Statyka chemiczna ; Termochemia ; Utlenianie i redukcja ; Elektrochemia ; Ogólna charakterystyka pierwiastków na tle układu okresowego. III. CHEMIA ORGANICZNA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Wyp-54 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again