Form of Work
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Filmy i seriale
(1)
Status
unavailable
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Słowackiego 11)
(3)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Author
Łękawa Agnieszka
(4)
Jaszczuk Sławomir
(3)
Golis Adrian
(2)
Golis Kamil
(2)
Jaszczuk Agnieszka
(2)
Krawczyk Elżbieta (filolog)
(2)
Lohn Anna
(2)
Borkowski Tomasz (1978- )
(1)
Ciołkosz Paweł (1982- )
(1)
Gomez Selena (1992- )
(1)
Jaszczuka Sławomira
(1)
Mothersbaugh Mark (1950- )
(1)
Mrozińska-Jaszczuk Agnieszka (1989- )
(1)
Samberg Adam (1978- )
(1)
Sandler Adam (1966- )
(1)
Smigel Robert (1960- )
(1)
Srzednicka Joanna
(1)
Tartakovsky Genndy (1970- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Szkoły średnie
(3)
0-5 lat
(1)
6-8 lat
(1)
Dzieci
(1)
Poziom podstawowy
(1)
Poziom rozszerzony
(1)
Demographic Group
Film amerykański
(1)
Subject
Matura (2005- )
(5)
Geografia
(2)
Geografia (przedmiot szkolny)
(2)
Hotele
(1)
Język niemiecki
(1)
Język niemiecki (przedmiot szkolny)
(1)
Matura (2019- )
(1)
Rodzina
(1)
Wampir (stworzenie fantastyczne)
(1)
Genre/Form
Kompendia i repetytoria
(3)
Materiały pomocnicze
(3)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Materiały pomocnicze dla szkół średnich
(2)
Film animowany
(1)
Film familijny
(1)
Komedia
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Językoznawstwo
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Vademecum Maturzysty)
Inny tytuł: Vademecum matura - geografia.
Tytuł grzbietowy: Matura - geografia.
Tekst i ilustracje na wyklejkach.
Na okładce: Zadania jak w tegorocznych testach, prosty i zrozumiały język, wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą ; Najlepsze wydanie na rok 2018.
ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ: GEOGRAFIA JAKO NAUKA: Źródła informacji geograficznej ; Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie ; Mapa jako źródło informacji geograficznej ; Skala mapy ; Zadania ze skalą ; Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie ; Generalizacja mapy ; Rodzaje i zastosowanie map ; Czytamy mapę topograficzną. SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI: ASTRONOMICZNE PODSTAWY GEOGRAFII: Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego; Zaćmienie Słońca i Księżyca ; Kształt i rozmiary Ziemi ; Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki ; Rachuba czasu na Ziemi ; Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki ; Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku ; Wyznaczanie wysokości górowania Słońca ; Kalendarz ; Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa ; Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze Ziemi. ATMOSFERA: Budowa i skład chemiczny atmosfery ; Bilans cieplny Ziemi ; Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi ; Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej ; Ciśnienie atmosferyczne ; Cyrkulacja planetarna ; Wiatry na Ziemi ; Wilgotność powietrza ; Produkty kondensacji pary wodnej ; Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej ; Masy powietrza. Fronty atmosferyczne ; Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna ; Strefy klimatyczne na Ziemi ; Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka ; Wpływ działalności człowieka na klimat. HYDROSFERA: Zasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie; Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich ; Rzeki ; Jeziora, bagna, torfowiska ; Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina ; Wody podziemne. Źródła ; Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka ; Antropogeniczne zmiany hydrosfery. LITOSFERA: Budowa wnętrza Ziemi ; Metody badań geologicznych ; Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna ; Struktury geologiczne ; Genetyczne typy skał ; Czytamy przekrój geologiczny ; Teoria tektoniki płyt litosfery ; Wewnętrzne procesy geologiczne ; Zewnętrzne procesy geologiczne ; Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi ; Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka ; Antropogeniczne zmiany litosfery. PEDOSFERA: Budowa gleby. Profil glebowy ; Proces glebotwórczy ; Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe ; Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne ; Erozja gleb. BIOSFERA: Formacje roślinne na Ziemi ; Krainy zoogeograficzne ; Fauna mórz i oceanów ; Antropogeniczne zmiany biosfery ; Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA: LUDNOŚĆ: Liczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna) ; Rozmieszczenie ludności świata ; Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności ; Struktura demograficzna ludności świata ; Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się ; Zróżnicowanie rasowe ludności świata ; Zróżnicowanie językowe ludności świata ; Zróżnicowanie religijne ludności świata ; Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia ; Migracje. OSADNICTWO: Typy osadnictwa wiejskiego ; Urbanizacja ; Typy zespołów miejskich ; Największe miasta świata. Problemy wielkich miast. PODZIAŁ POLITYCZNY I SPOŁECZNO-GOSPODARCZY ŚWIATA: Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku ; Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata ; Globalizacja ; Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm ; Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne ; Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodowe. ROLNICTWO: Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie ; Systemy uprawy roli ; Struktura użytkowania ziemi ; Rozmieszczenie głównych upraw na świecie ; Chów i hodowla zwierząt ; Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej ; Leśnictwo ; Rybołówstwo i rybactwo ; Problem głodu na świecie. PRZEMYSŁ: Zasoby naturalne Ziemi ; Przemysł - jego podział, rola w gospodarce ; Czynniki lokalizacji przemysłu ; Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii ; Struktura produkcji energii na świecie ; Przemysł przetwórczy na świecie ; Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych ; Wielkie okręgi przemysłowe świata. USŁUGI: Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego ; Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu ; Usługi finansowe ; Turystyka ; Międzynarodowa wymiana handlowa. GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI: Położenie Polski w Europie ; Obszar, granice, podział administracyjny ; Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich ; Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich ; Zlodowacenia w Polsce ; Ukształtowanie powierzchni Polski ; Przejściowość klimatu Polski ; Wody powierzchniowe i podziemne Polski ; Morze Bałtyckie ; Gleby w Polsce i ich walory użytkowe ; Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski ; Największe kompleksy leśne w Polsce ; Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski ; Formy ochrony przyrody ; Krainy fizyczno-geograficzne Polski. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: Typy wsi w Polsce ; Procesy urbanizacyjne w Polsce ; Ludność Polski ; Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy ; Energetyka w Polsce ; Przemysł przetwórczy w Polsce ; Główne okręgi przemysłowe w Polsce ; Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu ; Usługi w Polsce ; Sieć transportu w Polsce ; Inwestycje zagraniczne w Polsce ; Handel zagraniczny Polski ; Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny ; Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze ; Zachowania wyborcze w Polsce ; Stan zdrowia ludności Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-91 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Maturzysty)
Inny tytuł: Vademecum matura - geografia.
Tytuł grzbietowy: Matura - geografia.
Tekst i ilustracje także na wyklejkach.
Na okładce: Pewniak na teście - odpowiedzi na pytania z testów i sprawdzianów, prosty i zrozumiały język, wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą.
ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ: GEOGRAFIA JAKO NAUKA: Źródła informacji geograficznej, Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie, Mapa jako źródło informacji geograficznej, Skala mapy, Zadania ze skalą, Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie, Generalizacja mapy, Rodzaje i zastosowanie map, Czytamy mapę topograficzną. SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI: ASTRONOMICZNE PODSTAWY GEOGRAFII: Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego, Zaćmienie Słońca i Księżyca, Kształt i rozmiary Ziemi, Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki, Rachuba czasu na Ziemi, Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki, Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku, Wyznaczanie wysokości górowania Słońca, Kalendarz, Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze Ziemi ; ATMOSFERA: Budowa i skład chemiczny atmosfery, Bilans cieplny Ziemi, Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi, Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej, Ciśnienie atmosferyczne, Cyrkulacja planetarna, Wiatry na Ziemi, Wpływ wiatru na przyrodę i działalność człowieka, Wilgotność powietrza, Produkty kondensacji pary wodnej, Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej, Masy powietrza. Fronty atmosferyczne, Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna, Strefy klimatyczne na Ziemi, Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka, Wpływ działalności człowieka na klimat ; HYDROSFERA: Zasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie, Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich, Rzeki, Jeziora, bagna, torfowiska, Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina, Wody podziemne. Źródła, Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka, Antropogeniczne zmiany hydrosfery ; LITOSFERA: Budowa wnętrza Ziemi, Metody badań geologicznych, Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna, Struktury geologiczne, Genetyczne typy skał, Czytamy przekrój geologiczny, Teoria tektoniki płyt litosfery, Wewnętrzne procesy geologiczne, Zewnętrzne procesy geologiczne, Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi, Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka, Antropogeniczne zmiany litosfery ; PEDOSFERA: Budowa gleby. Profil glebowy, Proces glebotwórczy, Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe, Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne, Erozja gleb ; BIOSFERA: Formacje roślinne na Ziemi, Krainy zoogeograficzne, Fauna mórz i oceanów, Antropogeniczne zmiany biosfery, Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA: LUDNOŚĆ: Liczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna), Rozmieszczenie ludności świata, Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności, Struktura demograficzna ludności świata, Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się, Zróżnicowanie rasowe ludności świata, Zróżnicowanie językowe ludności świata, Zróżnicowanie religijne ludności świata, Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia, Migracje ; OSADNICTWO: Typy osadnictwa wiejskiego, Urbanizacja, Typy zespołów miejskich, Największe miasta świata. Problemy wielkich miast ; PODZIAŁ POLITYCZNY I SPOŁECZNO-GOSPODARCZY ŚWIATA: Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata, Globalizacja, Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm, Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne, Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodowe ; ROLNICTWO: Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie, Systemy uprawy roli, Struktura użytkowania ziemi, Rozmieszczenie głównych upraw na świecie, Chów i hodowla zwierząt, Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo, Problem głodu na świecie ; PRZEMYSŁ: Zasoby naturalne Ziemi, Przemysł - jego podział, rola w gospodarce, Czynniki lokalizacji przemysłu, Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii, Struktura produkcji energii na świecie, Przemysł przetwórczy na świecie, Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych, Wielkie okręgi przemysłowe świata ; USŁUGI: Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu, Usługi finansowe, Turystyka, Międzynarodowa wymiana handlowa. GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI: Położenie Polski w Europie, Obszar, granice, podział administracyjny, Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich, Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich, Zlodowacenia w Polsce, Ukształtowanie powierzchni Polski, Przejściowość klimatu Polski, Wody powierzchniowe i podziemne Polski, Morze Bałtyckie, Gleby w Polsce i ich walory użytkowe, Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski, Największe kompleksy leśne w Polsce, Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski, Formy ochrony przyrody, Krainy fizyczno-geograficzne Polski ; GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: Typy wsi w Polsce, Procesy urbanizacyjne w Polsce, Ludność Polski, Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy, Energetyka w Polsce, Przemysł przetwórczy w Polsce, Główne okręgi przemysłowe w Polsce, Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu, Usługi w Polsce, Sieć transportu w Polsce, Inwestycje zagraniczne w Polsce, Handel zagraniczny Polski, Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny, Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze, Zachowania wyborcze w Polsce, Stan zdrowia ludności Polski ; SPRAWDŹ, ILE WIESZ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-91 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa Matura)
Na okł. podtyt.: materiał także z I klasy, aktualne dane statystyczne, mapy, wykresy, tabele.
Indeks.
"Repetytorium Maturzysty geografia" Wydawnictwa GREG jest książką wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom maturzystów - zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej formule obowiązującej od roku 2015. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową, a treści obejmujące materiał z klasy I dodatkowo oznaczono graficznie paskiem na marginesie. Co ważne, książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte w niej treści zaprezentowano przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, zostały zastosowane ułatwiające naukę formy tabelek, wykresów, wyliczeń, diagramów. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Istotnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu poruszanie się po książce jest intuicyjnie proste. Repetytorium Maturzysty geografia Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą zarówno dla osób decydujących się wybrać geografię jako przedmiot maturalny, jak i dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał. [www.azymut.pl, 2015]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.6-91 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Na s. tyt.: Fiszki, słowniczek tematyczny, bilety egzaminacyjne z lat ubiegłych, płyta CD.
Na okł.: Poziom podstawowy, poziom rozszerzony.
MATURA PODSTAWOWA: Egzamin ustny ; Egzamin pisemny. MATURA ROZSZERZONA: Egzamin ustny ; Egzamin pisemny. GRAMATYKA. SŁOWNICZEK TEMATYCZNY. FISZKI.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. Wyp-81 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Vademecum Maturzysty)
Inny tytuł: Vademecum matura - język niemiecki.
Tytuł grzbietowy: Matura - język niemiecki.
Tekst i ilustracje także na wyklejkach.
Na okładce: Zadania jak w tegorocznych testach, prosty i zrozumiały język, wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą.
EGZAMIN USTNY: Wstęp - ogólne wskazówki ; Rozmowa wstępna ; Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej: Człowiek, Dom/miejsce zamieszkania, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Nauka i technika, Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo ; Rozmowa z odgrywaniem roli: Rady, Opowiadanie/relacjonowanie, Zakupy, W restauracji, U lekarza, Podróże, Wskazywanie drogi ; Opis ilustracji, odpowiedź na 3 pytania: Rozmieszczenie, Opisywanie przedmiotów, Opisywanie miejsc, Opisywanie osób, Opisywanie pogody, Wyrażanie opinii, Określanie czasu, Wyrażanie odczuć i przeżyć ; Wypowiedź na temat materiału stymulującego odpowiedź na dwa pytania: Przegląd propozycji, przedstawienie zagadnienia, Wybór elementu, Uzasadnienie wyboru. EGZAMIN PISEMNY - POZIOM PODSTAWOWY: Wstęp - ogólne wskazówki ; Rozumienie ze słuchu: Zadania typu prawda / fałsz, Test wyboru, Zadania na dobieranie informacji ; Rozumienie tekstów pisanych: Test wyboru, Dobieranie informacji ; Znajomość środków językowych: Uzupełnianie luki w tekście, Dobieranie słownictwa do par zdań, Zamienianie fragmentów zdań, Tłumaczenie fragmentów zdań, Uzupełnianie dialogu ; Wypowiedź pisemna: List prywatny, Notatka internetowa na blogu / forum. EGZAMIN PISEMNY - POZIOM ROZSZERZONY: Wstęp - ogólne wskazówki ; Znajomość środków językowych ; Zadania zamknięte: Test wyboru ; Zadania otwarte: Uzupełnianie luk w zdaniach, Parafrazowanie, Słowotwórstwo, Tłumaczenie, Układanie zdań ; Wypowiedź pisemna: List formalny, Przykładowe rozpoczęcia i zakończenia, Rozprawka, Artykuł publicystyczny ; Rozumienie ze słuchu: Zadania typu prawda/fałsz, Test wyboru, Dopasowywanie informacji ; Rozumienie tekstów pisanych: Dopasowywanie, Test wyboru, Zadania typu prawda/fałsz. GRAMATYKA: Rodzajnik, Rzeczownik, Zaimek, Przymiotnik, Przysłówek, Przyimek, Przeczenia, Czasownik, Czasy gramatyczne, Imiesłowy, Strona bierna, Tryby, Składnia. SŁOWNICZEK TEMATYCZNY: Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Liczby, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Nauka i technika, Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-811.112.2 (1 egz.)
Movie
DVD
In basket
Hotel Transylwania 2 / reżyseria Genndy Tartakovsky ; scenariusz Adam Sandler, Robert Smigel. - Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2016. - 1 dysk optyczny (DVD) (86 min) : dźwiękowy, kolorowy ; 12 cm + Dodatek drukowany: 19, [1] strona.
Tytuł oryginału: "Hotel Transylvania 2".
Oryginalny film wyprodukowano w 2015 r.
Opis z etykiety płyty i opakowania.
Dodatek drukowany stanowi opakowanie i zawiera komentarz.
Płyta zawiera materiały dodatkowe: Teledysk Fifthy Harmony "I'm in love with a monster" ; Galeria - Szkice postaci ; Komentarz: reżyser i Genndy Tartakovsky.
Muzyka Mark Mothersbaugh.
Obsada w oryginalnej wersji językowej: Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg [i inni].
Obsada w polskim dubbingu: Tomasz Borkowski, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Paweł Ciołkosz [i inni].
DVD-Video.
Obraz: kolor 16:9, dźwięk: Dolby Digital.
Ścieżka dźwiękowa w języku angielskim, polskim (dubbing), lektor portugalski. Napisy w języku angielskim, polskim, portugalskim.
W tej zupełnie nowej potwornej komedii, wszystko zdaje się zmieniać na lepsze w Hotelu Transylwania. Jednakże Dracula martwi się o swojego wnuka, Dennisa, w połowie człowieka, a w połowie wampira, który zupełnie nie wykazuje wampirzych cech. Więc kiedy Mavis jest na wakacjach, Drac angażuje swoich potwornych przyjaciół - Franka, Murraya, Wayne’a i Griffina - by zorganizowali Dennisowi obóz szkoleniowy, na którym maluch nauczy się, co to znaczy być prawdziwym potworkiem. [Imperial CinePix, 2017]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. Filmy-429 (1 egz.)
Book
In basket
Na s. tyt.: Cały materiał do matury, mapy, wykresy, tabele, aktualne dane statystyczne, indeks ważnych pojęć..
Na okł.: Poziom podstawowy, poziom rozszerzony.
Indeks.
ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ: Geografia jako nauka. SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI: Astronomiczne podstawy geografii ; Atmosfera ; Hydrosfera ; Litosfera ; Pedosfera ; Biosfera. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA: Ludność ; Osadnictwo ; Podział polityczny i społeczno-gospodarczy świata ; Rolnictwo ; Przemysł ; Usługi. GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI: Geografia fizyczna Polski ; Geografia społeczno-ekonomiczna Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Wyp-91 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again